Predmeti in doktorska disertacija

Obvezni predmeti

Kvantitativne raziskovalne metode in tehnike v družboslovju (5 ECTS)

Cilj predmeta je podati pregled osnovnih kvantitativnih analitičnih metod v družboslovju, ki bodo doktorskim študentom omogočile razviti potrebne spretnosti izvajanja statističnih analiz. Po uspešno končanem predmetu so študentje seznanjeni z osnovno logiko sklepanja na podlagi statističnih podatkov, pridobijo tudi nekaj konkretnih izkušenj pri analizi podatkov ter se spopadajo z bolj naprednimi statističnimi metodami. Predmet vsebuje osnovne opredelitve in pregled zgodovine statistike, opisno statistiko in verjetnost, ocene in teste signifikantnosti, primerjave, kategorijske spremenljivke, enosmerno analizo varianc, dvosmerno analizo varianc, korelacijo in regresijo, multiplo regresijo. Ob tem študentje pridobijo potrebne izkušnje z uporabo računalniških programov za statistične obdelave, kot sta SPSS in STATA.

 

Kvalitativne raziskovalne metode in tehnike v družboslovju (5 ECTS)

Cilj predmeta je seznaniti doktorske študente z naborom metodoloških strategij in tehnik, ki jih splošno poimenujemo »kvalitativne«, za razliko od »kvantitativnih«, ki jih uporabljamo za zbiranje in analizo podatkov, ki niso predmet anket, demografskih tehnik ali eksperimentalnih procedur. Kvalitativne metodologije praviloma zahtevajo, da raziskovalec preživi določen čas »na terenu«, v situacijah in okoljih, ki jih ustvarijo tisti, ki jih preučujejo. S ciljem poglabljanja in širjenja razumevanja dela v kvalitativnih raziskavah, bodo udeleženci: 1) pridobili kritično razumevanje terenskih, etnografskih oz. kvalitativnih raziskovalnih izhodišč v družboslovju, 2) se spoznali s kvalitativnimi, etnografskimi metodami ter z njimi povezanimi vprašanji in razpravami ter 3) dobili navodila, kako izvajati terenske raziskave, ki so opisno zanimive, ki omogočajo nove teoretične uvide ter odpirajo možnost za pisanje kakovostnih publikacij.

 

Voditeljstvo (5 ECTS)

Cilj predmeta je dati študentom osnovna znanja o literaturi na področju znanosti o voditeljstvu, seznaniti študente s specifičnimi izzivi, ki so povezani s preučevanjem voditeljstva ter jim pomagati pri oblikovanju raziskav, ki primerno odgovarjajo na zastavljena vprašanja.

 

Strateški management (5 ECTS)

Predmet ima tri osnovne cilje: izpostaviti študente zgodovini razmišljanja o managementu raziskav na področju strateškega managementa, ključnim raziskovalnim publikacijam, ki so z njim povezane, ter razpravljati o najpomembnejših teorijah strateškega managemetna, kot tudi o možnostih priprave raziskovalnega projekta, ki sloni na izbranem teoretičnem pristopu znotraj področja strateškega managementa.

Izbirni predmeti

V drugem letniku morajo študenti opraviti dva izbirna predmeta, ki ju izbirajo izmed naslednjih:

Pisanje znanstvenih tekstov (5 ECTS)

Namen predmeta je seznaniti študente z različnimi profili publikacij, ki so osredotočene na objave tekstov na področju aplikativnih raziskav ter usposobiti študente za pripravo kakovostnih tekstov. Del predmeta je tudi priprava teksta, ki je primeren za objavo v tovrstni aplikativni akademski publikaciji.

 

Poslovni svet in družba (5 ECTS)

Predmet podaja poglobljeno raziskovanje ključnih vprašanj povezanih z odnosom med poslovnim svetom in družbo, katere del je le-ta, vključno z izzivi podnebnih sprememb in prehoda na ekonomijo nizkih ogljikovih izpustov. Ponudil bo teoretične podlage za razpravo o ustreznih poslovnih odgovorih na zastavljene izzive ter njihovo povezavo z uspešnimi poslovnimi strategijami, kot tudi priložnost za razmislek o nastajajoči praksi odgovornega vodenja. Od študentov se bo pričakovalo, da povežejo ideje, ki so predmet razprave in lastno poslovno okolje.

 

Sodobni problemi poslovnega sveta in managementa (5 ECTS)

Predmet se osredotoča na vlogo raziskav v kontekstu dogajanja v sodobnem svetu ter pri tem izhaja iz dveh perspektiv. Razprava »od zunaj navznoter« se ukvarja z glavnimi izzivi, s katerimi se sooča sodobna družba, njihovim vplivom na poslovni svet in management ter posledicami za raziskave. Razprava »od znotraj navzven« se ukvarja z razvojem teorije in posledicam glede na sodobno managersko in poslovno prakso.

 

Ustvarjanje večje dodane vrednosti (5 ECTS)

Cilj predmeta je začeti s spoznanji o »umetnosti« in »znanosti« inovacij in jih razširiti čez običajne meje razprav o tehnologiji. S tem bo doktorskim študentom omogočeno razmišljanje o širših raziskavah inovacijskih priložnosti in zmogljivosti podjetij, da jih izkoristijo, namesto ozkih razmišljanj o vnaprej določenih temah. Predmet bo ponudil pregled raziskav o inovacijah na različnih ravneh: globalne ekonomije, nacionalna gospodarstva, podjetja ali neprofitne organizacije, timov in posameznega raziskovalca.

 

Učenje od umetnosti, znanosti in filozofije (5 ECTS)

Namen predmeta je ozaveščanje o omejenosti racionalnosti za področje managementa in voditeljstva in učenje od metafor; promoviranje rabe vseh čutov pri analiziranju problemov in odločanju; kako naj managerji in voditelji postanejo razmišljujoči in boljši opazovalci in poslušalci, in kako naj povečajo svojo sposobnost empatije in vpliva občutkov, emocij in intuicije in s tem tudi svoje ustvarjalnosti in fleksibilnosti ter sposobnosti zaznavanja sprememb.

 

Organizacijsko svetovanje, coaching in mentorstvo (5 ECTS)

Cilj  predmeta je izpostaviti študente teoriji in praksi učinkovitih posegov v organizacijo, ki imajo za posledico izboljšanje osebne in organizacijske uspešnosti ter zagotavljanje organizacijskih sprememb. Študenti se bodo seznanili z načini, kako se znanje oblikuje kot družbeni pojav v organizacijah, kako je to povezano s prakso svetovanja in osebnega razvoja ter kako to vpliva na učenje. Predmet bo študentom omogočil boljše razumevanje etičnih aspektov vplivanja v organizaciji.

Raziskava in disertacija

Predlog raziskave – dispozicija/ prijava doktorske naloge (15 ECTS)

Vsak kandidat ob vpisu na doktorski študij predloži predlog svoje raziskovalne naloge, ki mora tematsko pripadati področju strateškega menedžmenta ali/in voditeljstva. Na podlagi tega predloga Študijska komisija predlaga ustreznega mentorja. Poleg nosilcev predmetov in drugih habilitiranih profesorjev Fakultete bodo mentorji prihajali tudi iz mednarodno priznanih partnerskih šol.

V prvem letniku študija študent pod vodstvom in nadzorom mentorja pripravi in na koncu prvega letnika ob soglasju mentorja formalno odda in zagovarja predlog raziskave - dispozicijo, ki vsebuje definicijo ožjega raziskovalnega področja, nabor raziskovalnih vprašanj, osnovni pregled literature, izhodiščne hipoteze ter predlog raziskovalne metodologije in dizajna raziskave.

 

Raziskovalno delo na disertaciji (90 ECTS)

Študent pod vodstvom in nadzorom mentorja dela na pripravi disertacije med celotnim študijem. V prvem letniku je to delo predvsem usmerjeno na obravnavo literature ter pripravo prijave doktorske naloge, v drugem letniku predvsem na dodatno obravnavo literature, na pripravo podrobnega raziskovalnega modela, na pripravo raziskovalnega protokola ter izvedbo raziskave, v tretjem letniku pa predvsem na analizo podatkov in pripravo zaključkov, pisanje naloge ter pripravo zagovora.

Mentor spremlja potek dela na disertaciji na podlagi rednih poročil in pogovorov ter daje redno povratno informacijo. Poleg tega študent predstavlja fazne rezultate dela drugim udeležencem in profesorjem v sklopu študijskih seminarjev. 

 

Izvirni članek (15 ECTS)

V drugem letniku študija mora študent pripraviti izvirni članek, primeren za objavo v ustrezni mednarodno priznani akademski reviji. Članek praviloma temelji na rezultatih raziskovalnega dela na disertaciji. Ustreznost članka na podlagi mnenja mentorja ugotavlja Študijska komisija. Članek mora biti pobjavljen v mednarodno priznani akademski reviji pred podelitvijo doktorata.

 

Študijski seminarji (20 ECTS)

Študijski seminarji so organizirani za študente v drugem, tretjem, četrtem in petem semestru študija. Študijski seminar je v enem semestru organiziran v istem terminu za študente vseh letnikov in se ga udeležujejo vsi študentje, ki v tem času obiskujejo drugi in četrti ali tretji in peti semester. S tem je študentom prvega in drugega letnika omogočeno, da dobijo vpogled v delo starejših kolegov. Študijskega seminarja se poleg študentov praviloma udeležujejo tudi njihovi mentorji.

Študent med študijskim seminarjem predstavi dotedanji potek dela na doktorski nalogi, ključne izzive in uvide. Preostali udeleženci in mentorji ga ob predstavitvi sprašujejo ter podajajo svoje predloge za izboljšavo dela.

 

Zagovor doktorske disertacije (10 ECTS)

Na koncu študija študent pripravi zagovor doktorske disertacije pred komisijo, skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju.

Povpraševanje

Če imate vprašanja, povezana z našimi študijskimi programi, vam bomo z veseljem svetovali

Akreditacije šole